Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH”
w kategoriach
„Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności”
oraz
„Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności” oraz „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei reprezentowany przez Biuro Izby
2. Konkurs ma charakter jednoetapowy i jest organizowany podczas VII Konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”
3. Organizator w porozumieniu ze Partnerem Strategicznym powołuje 16-osobową Kapitułę Konkursu.
4. Członkowie Kapituły Konkursu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie i bezterminowo.
5. Organizator może korzystać w zakresie organizacji Konkursu z pomocy organizacji partnerskich, jak też jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
6. Prace organizacyjne, w tym prace sekretariatu Konkursu prowadzić będzie Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

§ 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań dedykowanych dla taboru szynowego, oraz przestrzeni infrastruktury dedykowanej dla transportu publicznego.

§ 3. Przedmiot Konkursu i nagrody

1. Przedmiotem Konkursu są obiekty i przestrzenie publiczne, zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną, a także polityka przestrzenna samorządów, instytucji publicznych i komercyjnych, dotycząca kształtowania systemów ułatwiających osobom z ograniczoną mobilnością dostęp do terenów i obiektów związanych z transportem publicznym oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym stosowanym w taborze szynowym.
2. Podmiotami nagradzanymi są osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
3. Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach:
a) kategoria 1: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności”
przestrzeń dostosowana do potrzeb osób z ograniczona mobilnością
b) kategoria 2: „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”
rozwiązania zwiększające swobodę i samodzielność w codziennych podróżach dla osób o ograniczonej mobilności
4. Nagrody zostaną wręczone w formie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas gali I dnia konferencji
. „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”

§ 4. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie wymienionych kategoriach mogą być zgłaszane do konkursu przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są uczestnikami wystawy: „Komfort, bezpieczeństwo, dostępność – ułatwienia, rozwiązania, technologie”, która jest integralną częścią konferencji
„Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” lub przez Kapitułę Konkursu.
2. Technika i forma przygotowania zgłoszenia jest dowolna: papierowa lub elektroniczna (pliki do 10 Mb, przesyłka pocztą elektroniczną, pliki powyżej 10 Mb powinny być dostarczone wyłącznie na nośnikach cyfrowych).
3. Do zgłoszenia należy dołączyć:
4.1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz pracy (wzór do pobrania poniżej) RODO
4.2. Zgodę właściciela lub zarządcy zgłaszanego obiektu lub przestrzeni na udział w konkursie
4.3. W przypadku nadesłania pracy w formie elektronicznej podpisane oświadczenie należy dostarczyć osobiście lub pocztą, najpóźniej do dnia upływu terminu nadsyłania prac
5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: a.jasinska@izbakolei.pl

§ 5. Tryb oceny przedmiotu konkursu

1. Kapituła pełni funkcję Jury.
2. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Przy ocenie zgłoszonych prac Kapituła Konkursu będzie kierowała się kryteriami, uwzględniającymi zakres zastosowania rozwiązań dostęp dla osób z ograniczoną mobilnością, ich przydatność dla promowania najlepszych praktyk w tym zakresie oraz oryginalność rozwiązań, a także ich kompleksowość.
4. Kapituła Konkursu ma prawo do nie wyłaniania zwycięzców i nie przyznawania nagród w niektórych kategoriach według własnej decyzji.
5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Nagrodzeni zostaną poinformowani osobiście podczas konferencji lub pocztą elektroniczną.
2. Nadesłane prace nie będą zwracane – osoby zainteresowane odzyskaniem prac zgłoszonych do Konkursu powinny po rozstrzygnięciu Konkursu do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się Konkurs, skontaktować się z Organizatorem.
3. Nadesłanie prac oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.